Regulamin Konkursu (VII-XIX edycja)

Konkurs z nagrodami dla malujących figurki.
Awatar użytkownika
Raleen
Colonel Général
Posty: 43785
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 14:40
Lokalizacja: Warszawa
Has thanked: 4232 times
Been thanked: 2693 times
Kontakt:

Regulamin Konkursu (VII-XIX edycja)

Post autor: Raleen »

Regulamin Konkursu Modelarskiego Forum Strategie

1. Konkurs Modelarski Forum Strategie (zwany dalej „konkursem”) organizowany jest przez Forum Strategie (strategie.net.pl), w imieniu którego jako jego organizator występuje Główny Administrator Forum Strategie. Główny Administrator Forum Strategie może powierzyć prowadzenie konkursu i tym samym sprawowanie funkcji organizatora wybranej przez siebie osobie, w szczególnych sytuacjach może również sprawować funkcję organizatora wspólnie z tą osobą.

2. Konkurs ma na celu:
- promocję wargamingu, w szczególności jego aspektu modelarskiego,
- przyczynianie się do podnoszenia umiejętności graczy w zakresie malowania figurek (jako „figurki” niniejszy regulamin rozumie modele postaci oraz modele pojazdów i różnego rodzaju sprzętu, w szczególności wojskowego, wykorzystywane w wargamingu; ponadto jako „figurki” rozumiane są także tereny do gier – w przypadku wyodrębnienia kategorii konkursowej je obejmującej) i stosowania związanych z tym technik modelarskich,
- rozwijanie wymiany doświadczeń między graczami na temat technik modelarskich stosowanych przy malowaniu figurek.

3. a) W konkursie mogą brać udział wszyscy użytkownicy Forum Strategie, posiadający na nim aktywne konta, w tym także osoby, które założą konta po rozpoczęciu konkursu.
b) W konkursie można wziąć udział dołączając najpóźniej 7 dni przed zakończeniem etapu malowania prac.

4. a) Konkurs obejmuje wyłącznie figurki historyczne bądź osadzone w realiach współczesnych konfliktów zbrojnych (wykluczone są figurki osadzone w klimatach fantasy i science fiction oraz inne niemające odniesienia do realnej rzeczywistości) i polega na pomalowaniu określonej figurki bądź figurek zgodnie z realiami historycznymi epoki czy też konfliktu zbrojnego, do którego się odnoszą.
b) Figurki powinny być w skali nadającej się do wykorzystania w wargamingu – w razie wątpliwości należy się skonsultować z organizatorem, którego rozstrzygnięcia w tym zakresie są ostateczne. Zdjęcia swoich figurek uczestnicy zamieszczają na Forum Strategie, w dziale konkursu, tak by były widoczne dla wszystkich.
c) Uczestnik konkursu wykonuje i zamieszcza na Forum Strategie w dziale konkursu:
- co najmniej 1 zdjęcie ukazujące figurki przed rozpoczęciem prac,
- co najmniej 2 zdjęcia ukazujące figurki w trakcie prac, oraz
- co najmniej 1 zdjęcie ukazujące figurki stanowiące ukończoną pracę.
d) W chwili rozpoczęcia konkursu, w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt. 5, organizator wskazuje dodatkowy przedmiot (kartkę z określonym hasłem i datą, gazetę z określoną datą bądź inny przedmiot), który powinien znaleźć się na:
- co najmniej 1 zdjęciu ukazującym figurki przed rozpoczęciem prac, oraz
- co najmniej 1 zdjęciu ukazującym figurki w trakcie prac, zrobionym w zaawansowanej fazie malowania.
W przypadku prac, które są kontynuowane z poprzedniej edycji konkursu (pkt 13 lit. c), uczestnik umieszcza wskazany przez organizatora dodatkowy przedmiot przewidziany dla nowej edycji konkursu na pierwszym zdjęciu, jakie zamieszcza w wątku po rozpoczęciu nowej edycji konkursu, i na co najmniej jednym z kolejnych zdjęć ukazujących figurki w trakcie prac, zrobionym w zaawansowanej fazie malowania.
e) Zdjęcie ukazujące figurki stanowiące ukończoną pracę powinno posiadać jednolite tło i przedstawiać całą pracę. Zdjęcie to powinno mieć charakter reprezentacyjny. Na zdjęciu tym nie powinno być dodatkowego przedmiotu, o którym mowa w pkt. 4 lit. d. W razie wątpliwości co do tego co może stanowić jednolite tło albo jak powinno wyglądać takie zdjęcie, należy skonsultować się z organizatorem, którego rozstrzygnięcia w tym zakresie są ostateczne.
f) Czarne tło na zdjęciach jest dopuszczalne, jednak z uwagi na to, że w ocenie niektórych wypacza ono odbiór prac i utrudnia ich ocenę, uczestnik powinien być świadom, że jego praca może być wskutek tego gorzej oceniona. Juror może poprosić uczestnika o przedstawienie zdjęcia pracy z innym tłem, uczestnik nie jest jednak zobowiązany do przedstawiania jurorowi takiego zdjęcia. W przypadku koloru ciemnoszarego i ciemnych odcieni innych kolorów, o barwie zbliżonej do czarnego, wątpliwości w konkretnych sytuacjach, czy kolor taki należy traktować jako czarny, rozstrzyga organizator, którego rozstrzygnięcia w tym zakresie są ostateczne.

5. Dokładne określenie liczby, rodzaju, skali i innych cech malowanych figurek mogących stanowić prace konkursowe następuje na początku konkursu w oddzielnym ogłoszeniu organizatora. Ogłoszenie to może przewidywać wyodrębnienie kategorii (grup), w ramach których oceniane będą figurki, z podziałem w oparciu o ich rodzaj, skalę, okres historyczny bądź inne kryteria. Wspomniane ogłoszenie zawiera też wszelkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu danej edycji konkursu, w tym: termin rozpoczęcia i termin do wykonania prac oraz informację o nagrodach.

6. W przypadku wyodrębnienia kategorii (grup), uczestnik może wystawić po jednej pracy w każdej z kategorii (grup), chyba że ogłoszenie organizatora, o którym mowa w pkt. 5, stanowi inaczej. Nie można wystawiać tych samych figurek w różnych kategoriach (grupach).

7. W przypadku wyodrębnienia kategorii (grup), dla zwycięzcy każdej z nich przewidziana będzie oddzielna nagroda.

8. a) Ocena prac dokonywana jest na podstawie ich zdjęć zamieszczonych na Forum Strategie.
b) Uczestnicy mogą zamieszczać w wątkach poświęconych swoim pracom komentarze dotyczące użytych farb i technik modelarskich zastosowanych przy tworzeniu pracy, a także komentarze historyczne dotyczące pracy. Jurorzy mogą wziąć je pod uwagę przy ocenie pracy, jeżeli mają one wartość edukacyjną.

9. W przypadku wyodrębnienia kategorii (grup), o których mowa w pkt. 5, głosowanie jury przeprowadza się odrębnie dla każdej kategorii (grupy).

10. Określenie zwycięzcy (zwycięzców) następuje po upływie terminu do wykonania prac określonego w ogłoszeniu organizatora, o którym mowa w pkt. 5, w ten sposób, że każdy z członków jury przyznaje czterem najlepszym w jego ocenie pracom kolejno 4, 3, 2 i 1 punkt. Praca, która zdobędzie w sumie najwięcej punktów, zwycięża. W przypadku gdy głosy rozłożą się równo, organizator może dokooptować do składu jury dodatkową osobę bądź osoby i poprosić je o ocenę prac, tak by uzyskać rozstrzygnięcie między pracami, które uzyskały taką samą liczbę punktów.

11. Głosowanie jury jest tajne i odbywa się przez zebranie przez organizatora głosów nadesłanych e-mailem bądź przez prywatne wiadomości na Forum Strategie. Po zakończeniu głosowania jego wyniki publikowane są na Forum Strategie w osobnym, nowo założonym temacie (wątku). Wyniki obejmują informację o tym jak głosowali poszczególni jurorzy.

12. Wyłonienie zwycięzcy następuje nie później niż w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu do wykonania prac. Wyniki ogłaszane są przez organizatora bądź wskazanego przez niego członka jury niezwłocznie po zakończeniu procedury przedstawionej w pkt. 9-11.

13. a) Prace konkursowe powinny być wykonane od początku do końca wyłącznie przez uczestnika konkursu.
b) Do konkursu nie można zgłaszać figurek, których malowanie uczestnik rozpoczął przed dniem rozpoczęcia konkursu (figurki pomalowane) bądź wystawianych jako prace w innych podobnych konkursach. Od zasady tej ogłoszenie organizatora, o którym mowa w pkt. 5, może przewidywać wyjątki.
c) Jednakże można zgłaszać figurki zgłoszone jako prace w ciągu ostatniej (wyłącznie) edycji niniejszego konkursu, a nieukończone. W takim przypadku uczestnik może kontynuować pracę i zgłosić takie figurki do nowej edycji konkursu.
d) Figurki zapodkładkowane tylko jednym kolorem (dowolnym) nie są uznawane za figurki pomalowane.

14. Obróbka graficzna zdjęć przedstawiających prace konkursowe może obejmować:
- przycinanie zdjęć i ich obracanie,
- opcję automatycznego zwiększenia bądź zmniejszenia kontrastu całego zdjęcia,
- opcję automatycznej korekty kolorów całego zdjęcia,
- wstawienie tła,
- zmniejszenie wielkości pliku.
Zabronione jest ręczne przerabianie zdjęć, zwłaszcza polegające na tym, że dorabia się bądź przerabia wybrane elementy zdjęcia obejmujące pracę konkursową. W razie wątpliwości co do tego czy można zastosować określoną opcję programu graficznego, należy skonsultować się z organizatorem, którego rozstrzygnięcia w tym zakresie są ostateczne. Uczestnicy konkursu powinni zachować pierwotne wersje zdjęć (bez jakichkolwiek przeróbek), by w razie gdy organizator poprosi o ich przedstawienie móc je przedstawić.

15. Zdjęcia prac konkursowych nie powinny przedstawiać dodatkowych elementów wargamingowych niestanowiących pracy, zwłaszcza zabronione jest ukazywanie pracy jako elementu większej dioramy, jeżeli pracą są wyłącznie figurki bądź modele sprzętu wojskowego. W razie wątpliwości co do tych kwestii należy skonsultować się z organizatorem, którego rozstrzygnięcia w tym zakresie są ostateczne.

16. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do niezamieszczania zdjęć swoich prac biorących udział w konkursie na innych witrynach internetowych (w tym forach) niż Forum Strategie do czasu zakończenia konkursu, co następuje wraz z ogłoszeniem zwycięzcy (zwycięzców). Zastrzeżenie to nie dotyczy portali przeznaczonych do zamieszczania zdjęć, takich jak Imageshack.us bądź Photobucket.com, oraz indywidualnych blogów uczestników, ich profili na Facebooku i współpracującego z Forum Strategie bloga (dawniej portalu) Bitewny Zgiełk.

17. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do nieusuwania z Forum Strategie zdjęć swoich prac biorących udział w konkursie, także po jego zakończeniu.

18. Uczestnicy konkursu, przystępując do niego wyrażają zgodę na to, że zdjęcie (zdjęcia) ich prac biorących udział w konkursie będą mogły zostać opublikowane przez organizatora na Portalu Strategie (portal.strategie.net.pl) oraz być wykorzystywane za zgodą organizatora w inny sposób do promocji konkursu.

19. Zamieszczenie pierwszego zdjęcia swojej pracy w dziale forumowym konkursu bądź postu, z którego treści wynika, że osoba przystępuje do konkursu, oznacza przystąpienie do konkursu. Od tej chwili niniejszy regulamin staje się dla niej wiążący.

20. Członkowie jury nie mogą być uczestnikami konkursu. Organizator nie może być członkiem jury ani uczestnikiem konkursu.

21. W razie rezygnacji bądź niemożności sprawowania funkcji przez któregokolwiek z członków jury, organizator uzupełnia skład jury. W wyjątkowych sytuacjach Główny Administrator Forum Strategie zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w składzie jury, z publicznym podaniem tej informacji do wiadomości wraz z uzasadnieniem, na Forum Strategie w dziale konkursu.

22. Jeżeli przewidziano nagrody również za drugie oraz dalsze miejsca, zasady oceny prac (w tym punktacji) i przyznawania nagród odnoszące się do zwycięzców stosuje się odpowiednio do wyłaniania uczestników konkursu, którzy zajęli drugie oraz dalsze miejsca.

23. Uczestnicy konkursu, którzy wygrali nagrody, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania bądź adresu do odbioru korespondencji oraz adresu e-mail), w zakresie niezbędnym do przekazania im nagród, zarówno przez organizatora konkursu, jak i przez sponsorów nagród.

24. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na podpisanie ich prac imieniem i nazwiskiem w prezentacjach prac przygotowywanych na potrzeby promocji konkursu, w szczególności w multimedialnej prezentacji prac konkursowych na konwencie „Pola Chwały”.

25. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

26. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie ostateczne decyzje podejmuje organizator.

27. Organizator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu konkursu bądź zwiększenia puli nagród w trakcie trwania konkursu.
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
Awatar użytkownika
Raleen
Colonel Général
Posty: 43785
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 14:40
Lokalizacja: Warszawa
Has thanked: 4232 times
Been thanked: 2693 times
Kontakt:

Re: Regulamin Konkursu (VII edycja)

Post autor: Raleen »

Sporządziłem nowy regulamin konkursu na potrzeby VII i kolejnych edycji (mam nadzieję, że poważniejszych zmian nie będziemy już dokonywać, choć nigdy niczego nie można wykluczyć).

Zmiany dotyczą oceniania prac - od tej edycji wracamy do starego systemu, gdzie prace oceniało wyłącznie jury, tak jak już o tym dyskutowaliśmy. Natomiast jury będzie liczniejsze niż dawniej (tego w regulaminie nie zapisywałem, żeby nie wprowadzać sztywnych liczb, które trzeba będzie potem modyfikować, ale generalnie będziemy szli w tą stronę). Poza tym uwzględniłem możliwość wprowadzenia kategorii terenowej, przez co regulaminowa definicja pojęcia "figurka" musiała zostać poszerzona. To wszystko.

Stary regulamin zachowuję w osobnym wątku, poniżej link do niego:

http://strategie.net.pl/viewtopic.php?f=231&t=12429

Do różnych wątpliwości, które wynikały w przeszłości przy jego stosowaniu pewnie przyjdzie nam jeszcze nieraz wracać.
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
Awatar użytkownika
Raleen
Colonel Général
Posty: 43785
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 14:40
Lokalizacja: Warszawa
Has thanked: 4232 times
Been thanked: 2693 times
Kontakt:

Re: Regulamin Konkursu

Post autor: Raleen »

W VIII edycji konkursu regulamin pozostaje bez zmian.
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
Awatar użytkownika
Raleen
Colonel Général
Posty: 43785
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 14:40
Lokalizacja: Warszawa
Has thanked: 4232 times
Been thanked: 2693 times
Kontakt:

Re: Regulamin Konkursu

Post autor: Raleen »

W IX edycji konkursu regulamin pozostaje bez zmian.
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
Awatar użytkownika
Raleen
Colonel Général
Posty: 43785
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 14:40
Lokalizacja: Warszawa
Has thanked: 4232 times
Been thanked: 2693 times
Kontakt:

Re: Regulamin Konkursu

Post autor: Raleen »

Zmiany regulaminu konkursu w X edycji - ostateczna wersja poprawek

1. Zmiany dotychczasowych punktów regulaminu (zmiany zaznaczono na czerwono):
4. Konkurs obejmuje wyłącznie figurki historyczne bądź osadzone w realiach współczesnych konfliktów zbrojnych (wykluczone są figurki osadzone w klimatach fantasy i science fiction oraz inne niemające odniesienia do realnej rzeczywistości) i polega na pomalowaniu określonej figurki bądź figurek zgodnie z realiami historycznymi epoki czy też konfliktu zbrojnego, do którego się odnoszą, oraz wykonaniu w trakcie malowania zdjęć ukazujących: początek prac (minimum 1 zdjęcie), przebieg prac (minimum 2 zdjęcia) i efekt końcowy malowania (i innych prac modelarskich z nim związanych - minimum 1 zdjęcie). Figurki powinny być w skali nadającej się do wykorzystania w wargamingu – w razie wątpliwości należy się skonsultować z organizatorem, którego rozstrzygnięcia są w tym zakresie ostateczne. Zdjęcia swoich figurek uczestnicy zamieszczają na Forum Strategie, w dziale konkursu, tak by były widoczne dla wszystkich.
Zmiana polega na tym, że odtąd będzie wymagana określona liczba zdjęć z przebiegu prac. Nie wystarczy już samo zdjęcie końcowe.
13. Prace konkursowe powinny być wykonane od początku do końca wyłącznie przez uczestnika konkursu. Do konkursu nie można zgłaszać figurek, których malowanie uczestnik rozpoczął przed dniem rozpoczęcia konkursu bądź wystawianych jako prace w innych podobnych konkursach – od zasady tej szczegółowe ogłoszenie organizatora, o którym mowa w pkt. 5, może przewidywać wyjątki. Jednakże można zgłaszać figurki zgłoszone jako prace w ciągu ostatniej (wyłącznie) edycji niniejszego konkursu, a nieukończone; w takim przypadku uczestnik może kontynuować pracę i zgłosić taką figurkę do nowej edycji konkursu.
Zmiana polega na doprecyzowaniu, że można kontynuować tylko pracę niedokończoną w ostatniej edycji, a nie we wcześniejszych edycjach, ponieważ bywały co do tego liczne wątpliwości w poprzednich edycjach konkursu.

2. Nowe punkty regulaminu:
14. Obróbka graficzna zdjęć przedstawiających prace konkursowe może obejmować:
- przycinanie zdjęć i ich obracanie
- opcję automatycznego zwiększenia bądź zmniejszenia kontrastu całego zdjęcia (Auto Contrast)
- opcję automatycznej korekty kolorów całego zdjęcia (Autor Color Correction)
- wstawienie tła
- zmniejszenie wielkości pliku.
Zabronione jest ręczne przerabianie zdjęć, zwłaszcza polegające na tym, że dorabia się bądź przerabia wybrane elementy zdjęcia obejmujące pracę konkursową. W razie wątpliwości co do tego czy można zastosować określoną opcję programu graficznego, należy skonsultować się z organizatorem, którego rozstrzygnięcia są ostateczne. Uczestnicy konkursu powinni zachować pierwotne wersje zdjęć (bez jakichkolwiek przeróbek), by w razie gdy organizator poprosi o ich przedstawienie móc je przedstawić.
Punkt zmierza do tego by ograniczyć do minimum ingerencję uczestników konkursu w zdjęcia przedstawiające pracę i by nasz konkurs był konkursem modelarskim, a nie konkursem obróbki graficznej zdjęć.
15. Zdjęcia prac konkursowych nie powinny przedstawiać dodatkowych elementów wargamingowych niestanowiących pracy, zwłaszcza zabronione jest ukazywanie pracy jako elementu większej dioramy jeżeli pracą są wyłącznie figurki bądź modele sprzętu wojskowego. W razie wątpliwości co do tych kwestii należy skonsultować się z organizatorem, którego rozstrzygnięcia są ostateczne.
Punkt zmierza do tego by uczestnicy konkursu mający większy zasób figurek, elementów wargamingowych (tereny) nie wzbogacali nimi dodatkowo swoich prac czyniąc je atrakcyjniejszymi w odbiorze w stosunku do uczestników, którzy nie dysponują takimi dodatkowymi elementami i by oceniane było tylko to co stanowi pracę.

Wszystkie dalsze punkty regulaminu, począwszy od dotychczasowego 14, zmieniają numerację na większą o 2, czyli punkt 14 stał się punktem 16, punkt 15 - punktem 17, punkt 16 - punktem 18 itd.
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
Awatar użytkownika
Raleen
Colonel Général
Posty: 43785
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 14:40
Lokalizacja: Warszawa
Has thanked: 4232 times
Been thanked: 2693 times
Kontakt:

Re: Regulamin Konkursu

Post autor: Raleen »

Zmiana regulaminu X edycji - uzupełnienie punktu 13

(zmiana zaznaczona została na czerwono)
13. Prace konkursowe powinny być wykonane od początku do końca wyłącznie przez uczestnika konkursu. Do konkursu nie można zgłaszać figurek, których malowanie uczestnik rozpoczął przed dniem rozpoczęcia konkursu bądź wystawianych jako prace w innych podobnych konkursach – od zasady tej szczegółowe ogłoszenie organizatora, o którym mowa w pkt. 5, może przewidywać wyjątki. Jednakże można zgłaszać figurki zgłoszone jako prace w ciągu ostatniej (wyłącznie) edycji niniejszego konkursu, a nieukończone; w takim przypadku uczestnik może kontynuować pracę i zgłosić taką figurkę do nowej edycji konkursu. Można też zgłaszać każdą niepomalowaną pracę zgłoszoną w przeszłości do dowolnej edycji konkursu - warunkiem jest przedstawienie aktualnych zdjęć czystych figurek (bez śladu farby ani podkładu).
Dodaliśmy ostatnie zdanie, które jest usankcjonowaniem tego co dotychczas było przyjmowane w drodze interpretacji.
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
Awatar użytkownika
Raleen
Colonel Général
Posty: 43785
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 14:40
Lokalizacja: Warszawa
Has thanked: 4232 times
Been thanked: 2693 times
Kontakt:

Re: Regulamin Konkursu

Post autor: Raleen »

W XI edycji konkursu regulamin pozostaje bez zmian.
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
Awatar użytkownika
Raleen
Colonel Général
Posty: 43785
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 14:40
Lokalizacja: Warszawa
Has thanked: 4232 times
Been thanked: 2693 times
Kontakt:

Re: Regulamin Konkursu

Post autor: Raleen »

Zmiana regulaminu XII edycji - rozszerzenie punktu 18

(zmiana zaznaczona została na czerwono)
18. Uczestnicy konkursu, przystępując do niego wyrażają zgodę na to, że zdjęcie (zdjęcia) ich prac biorących udział w konkursie będą mogły zostać opublikowane przez organizatora na Portalu Strategie (portal.strategie.net.pl) oraz być wykorzystywane za zgodą organizatora w inny sposób do promocji konkursu.
Zmiana polega na tym, że użytkownicy wyrażają zgodę nie tylko na opublikowanie zdjęć prac na Portalu Strategie, ale także wykorzystanie ich w inny sposób (w tym w innych mediach) na potrzeby promocji konkursu.

Zmiana podyktowana jest tym, że Fundacja "Pola Chwały", która jest jednym z naszych sponsorów, zaproponowała byśmy zaprezentowali w tym roku na Polach Chwały zdjęcia najlepszych prac (trzy pierwsze miejsca w każdej z kategorii konkursowych), w formie slajdu, który będzie puszczany podczas imprezy, i ewentualnie także w innych formach. Takie wykorzystanie zdjęć wykracza poza dotychczasowe zapisy regulaminu i jako organizator chciałbym mieć zagwarantowaną możliwość takiego ich wykorzystania.

Mam nadzieję, że ta zmiana regulaminu nie sprawi nikomu problemu. Prezentacja prac konkursowych w takiej bądź innej formie na Polach Chwały, jak również na innych imprezach poświęconych wargamingowi może nam przynieść wyłącznie korzyści, popularyzując nasz konkurs.
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
Awatar użytkownika
Raleen
Colonel Général
Posty: 43785
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 14:40
Lokalizacja: Warszawa
Has thanked: 4232 times
Been thanked: 2693 times
Kontakt:

Re: Regulamin Konkursu

Post autor: Raleen »

Zmiany regulaminu konkursu dotyczące przetwarzania danych osobowych i podpisywania prac (obowiązujące od XV edycji konkursu)

W regulaminie dodane zostają dwa nowe punkty:

23. Uczestnicy konkursu, którzy wygrali nagrody, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania bądź adresu do odbioru korespondencji oraz adresu e-mail), w zakresie niezbędnym do przekazania im nagród, zarówno przez organizatora konkursu, jak i przez sponsorów nagród.

24. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na podpisanie ich prac imieniem i nazwiskiem w prezentacjach prac przygotowywanych na potrzeby promocji konkursu, w szczególności w multimedialnej prezentacji prac konkursowych na konwencie „Pola Chwały”.

Dotychczasowe punkty regulaminu 23-25 zmieniają numerację i stają się punktami 25-27.
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
Awatar użytkownika
Raleen
Colonel Général
Posty: 43785
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 14:40
Lokalizacja: Warszawa
Has thanked: 4232 times
Been thanked: 2693 times
Kontakt:

Re: Regulamin Konkursu

Post autor: Raleen »

Nowa wersja regulaminu, obowiązująca począwszy od XVII edycji. Zmiany, głównie dodane elementy, zostały podkreślone. Niekiedy zmiany mają charakter wyłącznie redakcyjny. Usunięto też fragmenty niektórych punktów.

Zmiany merytoryczne obejmują punkty: 3, 4, 13. Punkty te zostały podzielone na części (litery). Pozostałe zmiany mają wyłącznie charakter redakcyjny.

Regulamin Konkursu Modelarskiego Forum Strategie

1. Konkurs Modelarski Forum Strategie (zwany dalej „konkursem”) organizowany jest przez Forum Strategie (strategie.net.pl), w imieniu którego jako jego organizator występuje Główny Administrator Forum Strategie. Główny Administrator Forum Strategie może powierzyć prowadzenie konkursu i tym samym sprawowanie funkcji organizatora wybranej przez siebie osobie.

2. Konkurs ma na celu:
- promocję wargamingu, w szczególności jego aspektu modelarskiego,
- przyczynianie się do podnoszenia umiejętności graczy w zakresie malowania figurek (jako „figurki” niniejszy regulamin rozumie modele postaci oraz modele pojazdów i różnego rodzaju sprzętu, w szczególności wojskowego, wykorzystywane w wargamingu; ponadto jako „figurki” rozumiane są także tereny do gier – w przypadku wyodrębnienia kategorii konkursowej je obejmującej) i stosowania związanych z tym technik modelarskich,
- rozwijanie wymiany doświadczeń między graczami na temat technik modelarskich stosowanych przy malowaniu figurek.

3. a) W konkursie mogą brać udział wszyscy użytkownicy Forum Strategie, posiadający na nim aktywne konta, w tym także osoby, które założą konta po rozpoczęciu konkursu.
b) W konkursie można wziąć udział dołączając najpóźniej 7 dni przed zakończeniem etapu malowania prac.

4. a) Konkurs obejmuje wyłącznie figurki historyczne bądź osadzone w realiach współczesnych konfliktów zbrojnych (wykluczone są figurki osadzone w klimatach fantasy i science fiction oraz inne niemające odniesienia do realnej rzeczywistości) i polega na pomalowaniu określonej figurki bądź figurek zgodnie z realiami historycznymi epoki czy też konfliktu zbrojnego, do którego się odnoszą.
b) Figurki powinny być w skali nadającej się do wykorzystania w wargamingu – w razie wątpliwości należy się skonsultować z organizatorem, którego rozstrzygnięcia w tym zakresie są ostateczne. Zdjęcia swoich figurek uczestnicy zamieszczają na Forum Strategie, w dziale konkursu, tak by były widoczne dla wszystkich.
c) Uczestnik konkursu wykonuje i zamieszcza na Forum Strategie w dziale konkursu:
- co najmniej 1 zdjęcie ukazujące figurki przed rozpoczęciem prac,
- co najmniej 2 zdjęcia ukazujące figurki w trakcie prac, oraz
- co najmniej 1 zdjęcie ukazujące figurki stanowiące ukończoną pracę.

d) W chwili rozpoczęcia konkursu, w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt. 5, organizator wskazuje dodatkowy przedmiot (kartkę z określonym hasłem i datą, gazetę z określoną datą bądź inny przedmiot), który powinien znaleźć się na:
- co najmniej 1 zdjęciu ukazującym figurki przed rozpoczęciem prac, oraz
- co najmniej 1 zdjęciu ukazującym figurki w trakcie prac, zrobionym w zaawansowanej fazie malowania.

e) Zdjęcie ukazujące figurki stanowiące ukończoną pracę powinno posiadać jednolite tło i przedstawiać całą pracę. Zdjęcie to powinno mieć charakter reprezentacyjny. W razie wątpliwości co do tego co może stanowić jednolite tło albo jak powinno wyglądać takie zdjęcie, należy skonsultować się z organizatorem, którego rozstrzygnięcia w tym zakresie są ostateczne.

5. Dokładne określenie liczby, rodzaju, skali i innych cech malowanych figurek mogących stanowić prace konkursowe następuje na początku konkursu w oddzielnym ogłoszeniu organizatora. Ogłoszenie to może przewidywać wyodrębnienie kategorii (grup), w ramach których oceniane będą figurki, z podziałem w oparciu o ich rodzaj, skalę, okres historyczny bądź inne kryteria. Wspomniane ogłoszenie zawiera też wszelkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu danej edycji konkursu, w tym: termin rozpoczęcia i termin do wykonania prac oraz informację o nagrodach.

6. W przypadku wyodrębnienia kategorii (grup), uczestnik może wystawić po jednej pracy w każdej z kategorii (grup), chyba że ogłoszenie organizatora, o którym mowa w pkt. 5, stanowi inaczej. Nie można wystawiać tych samych figurek w różnych kategoriach (grupach).

7. W przypadku wyodrębnienia kategorii (grup), dla zwycięzcy każdej z nich przewidziana będzie oddzielna nagroda.

8. Ocena prac dokonywana jest na podstawie ich zdjęć zamieszczonych na Forum Strategie.

9. W przypadku wyodrębnienia kategorii (grup), o których mowa w pkt. 5, głosowanie jury przeprowadza się odrębnie dla każdej kategorii (grupy).

10. Określenie zwycięzcy (zwycięzców) następuje po upływie terminu do wykonania prac określonego w ogłoszeniu organizatora, o którym mowa w pkt. 5, w ten sposób, że każdy z członków jury przyznaje czterem najlepszym w jego ocenie pracom kolejno 4, 3, 2 i 1 punkt. Praca, która zdobędzie w sumie najwięcej punktów, zwycięża. W przypadku gdy głosy rozłożą się równo, organizator może dokooptować do składu jury dodatkową osobę bądź osoby i poprosić je o ocenę prac, tak by uzyskać rozstrzygnięcie między pracami, które uzyskały taką samą liczbę punktów.

11. Głosowanie jury jest tajne i odbywa się przez zebranie przez organizatora głosów nadesłanych e-mailem bądź przez prywatne wiadomości na Forum Strategie. Po zakończeniu głosowania jego wyniki publikowane są na Forum Strategie w osobnym, nowo założonym temacie (wątku).

12. Wyłonienie zwycięzcy następuje nie później niż w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu do wykonania prac. Wyniki ogłaszane są przez organizatora bądź wskazanego przez niego członka jury niezwłocznie po zakończeniu procedury przedstawionej w pkt. 9-11.

13. a) Prace konkursowe powinny być wykonane od początku do końca wyłącznie przez uczestnika konkursu.
b) Do konkursu nie można zgłaszać figurek, których malowanie uczestnik rozpoczął przed dniem rozpoczęcia konkursu (figurki pomalowane) bądź wystawianych jako prace w innych podobnych konkursach. Od zasady tej ogłoszenie organizatora, o którym mowa w pkt. 5, może przewidywać wyjątki.
c) Jednakże można zgłaszać figurki zgłoszone jako prace w ciągu ostatniej (wyłącznie) edycji niniejszego konkursu, a nieukończone. W takim przypadku uczestnik może kontynuować pracę i zgłosić takie figurki do nowej edycji konkursu.
d) Figurki zapodkładkowane tylko jednym kolorem (dowolnym) nie są uznawane za figurki pomalowane.

14. Obróbka graficzna zdjęć przedstawiających prace konkursowe może obejmować:
- przycinanie zdjęć i ich obracanie,
- opcję automatycznego zwiększenia bądź zmniejszenia kontrastu całego zdjęcia (Auto Contrast),
- opcję automatycznej korekty kolorów całego zdjęcia (Autor Color Correction),
- wstawienie tła,
- zmniejszenie wielkości pliku.
Zabronione jest ręczne przerabianie zdjęć, zwłaszcza polegające na tym, że dorabia się bądź przerabia wybrane elementy zdjęcia obejmujące pracę konkursową. W razie wątpliwości co do tego czy można zastosować określoną opcję programu graficznego, należy skonsultować się z organizatorem, którego rozstrzygnięcia w tym zakresie są ostateczne. Uczestnicy konkursu powinni zachować pierwotne wersje zdjęć (bez jakichkolwiek przeróbek), by w razie gdy organizator poprosi o ich przedstawienie móc je przedstawić.

15. Zdjęcia prac konkursowych nie powinny przedstawiać dodatkowych elementów wargamingowych niestanowiących pracy, zwłaszcza zabronione jest ukazywanie pracy jako elementu większej dioramy, jeżeli pracą są wyłącznie figurki bądź modele sprzętu wojskowego. W razie wątpliwości co do tych kwestii należy skonsultować się z organizatorem, którego rozstrzygnięcia w tym zakresie są ostateczne.

16. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do niezamieszczania zdjęć swoich prac biorących udział w konkursie na innych witrynach internetowych (w tym forach) niż Forum Strategie do czasu zakończenia konkursu, co następuje wraz z ogłoszeniem zwycięzcy (zwycięzców). Zastrzeżenie to nie dotyczy portali przeznaczonych do zamieszczania zdjęć, takich jak Imageshack.us bądź Photobucket.com, oraz indywidualnych blogów uczestników, ich profili na Facebooku i współpracującego z Forum Strategie bloga (dawniej portalu) Bitewny Zgiełk.

17. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do nieusuwania z Forum Strategie zdjęć swoich prac biorących udział w konkursie, także po jego zakończeniu.

18. Uczestnicy konkursu, przystępując do niego wyrażają zgodę na to, że zdjęcie (zdjęcia) ich prac biorących udział w konkursie będą mogły zostać opublikowane przez organizatora na Portalu Strategie (portal.strategie.net.pl) oraz być wykorzystywane za zgodą organizatora w inny sposób do promocji konkursu.

19. Zamieszczenie pierwszego zdjęcia swojej pracy w dziale forumowym konkursu bądź postu, z którego treści wynika, że osoba przystępuje do konkursu, oznacza przystąpienie do konkursu. Od tej chwili niniejszy regulamin staje się dla niej wiążący.

20. Członkowie jury nie mogą być uczestnikami konkursu. Organizator nie może być członkiem jury ani uczestnikiem konkursu.

21. W razie rezygnacji bądź niemożności sprawowania funkcji przez któregokolwiek z członków jury, organizator uzupełnia skład jury. W wyjątkowych sytuacjach Główny Administrator Forum Strategie zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w składzie jury, z publicznym podaniem tej informacji do wiadomości wraz z uzasadnieniem, na Forum Strategie w dziale konkursu.

22. Jeżeli przewidziano nagrody również za drugie oraz dalsze miejsca, zasady oceny prac (w tym punktacji) i przyznawania nagród odnoszące się do zwycięzców stosuje się odpowiednio do wyłaniania uczestników konkursu, którzy zajęli drugie oraz dalsze miejsca.

23. Uczestnicy konkursu, którzy wygrali nagrody, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania bądź adresu do odbioru korespondencji oraz adresu e-mail), w zakresie niezbędnym do przekazania im nagród, zarówno przez organizatora konkursu, jak i przez sponsorów nagród.

24. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na podpisanie ich prac imieniem i nazwiskiem w prezentacjach prac przygotowywanych na potrzeby promocji konkursu, w szczególności w multimedialnej prezentacji prac konkursowych na konwencie „Pola Chwały”.

25. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

26. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie ostateczne decyzje podejmuje organizator.

27. Organizator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu konkursu bądź zwiększenia puli nagród w trakcie trwania konkursu.
W skrócie:
1) Podkład - jest dopuszczalny i może to być dowolny jeden kolor.
2) Będą wymagane dodatkowe elementy na zdjęciach, ale wystarczą dwa takie zdjęcia. Jedno z rozpoczęcia prac i drugie pokazujące pracę w fazie zaawansowanej (najlepiej mniej więcej w połowie). Pozostałe zdjęcia nie muszą mieć dodatkowych elementów.
3) Wprowadzony został wymóg jednolitego tła dla zdjęcia końcowego i zdjęcie to powinno być reprezentacyjne oraz obejmować całą pracę.
4) Dołączyć do konkursu można najpóźniej 7 dni przed końcem malowania.
5) Usunięto w 13 punkcie istniejącą wcześniej możliwość kontynuowania prac zgłoszonych więcej niż jedna edycja wstecz, o ile były tylko zapodkładkowane.

Dotychczasowy regulamin, obowiązujący do XVI edycji:
Regulamin Konkursu Modelarskiego Forum Strategie

1. Konkurs Modelarski Forum Strategie (zwany dalej „konkursem”) organizowany jest przez Forum Strategie (strategie.net.pl), w imieniu którego jako jego organizator występuje Główny Administrator Forum Strategie. Główny Administrator Forum Strategie może powierzyć prowadzenie konkursu i tym samym sprawowanie funkcji organizatora wybranej przez siebie osobie.

2. Konkurs ma na celu:
- promocję wargamingu, w szczególności jego aspektu modelarskiego,
- przyczynianie się do podnoszenia umiejętności graczy w zakresie malowania figurek (jako „figurki” niniejszy regulamin rozumie modele postaci oraz modele pojazdów i różnego rodzaju sprzętu, w szczególności wojskowego, wykorzystywane w wargamingu; ponadto jako „figurki” są rozumiane także tereny do gier – w przypadku wyodrębnienia kategorii konkursowej je obejmującej) i stosowania związanych z tym technik modelarskich,
- rozwijanie wymiany doświadczeń między graczami na temat technik modelarskich stosowanych przy malowaniu figurek.

3. W konkursie mogą brać udział wszyscy użytkownicy Forum Strategie, posiadający na nim aktywne konta, w tym także osoby, które założą konta po rozpoczęciu konkursu. Ogłoszenie organizatora, o którym mowa w pkt. 5, może jednak wyznaczać termin, do jakiego można włączyć się do konkursu.

4. Konkurs obejmuje wyłącznie figurki historyczne bądź osadzone w realiach współczesnych konfliktów zbrojnych (wykluczone są figurki osadzone w klimatach fantasy i science fiction oraz inne niemające odniesienia do realnej rzeczywistości) i polega na pomalowaniu określonej figurki bądź figurek zgodnie z realiami historycznymi epoki czy też konfliktu zbrojnego, do którego się odnoszą, oraz wykonaniu w trakcie malowania zdjęć ukazujących: początek prac (minimum 1 zdjęcie), przebieg prac (minimum 2 zdjęcia) i efekt końcowy malowania (i innych prac modelarskich z nim związanych - minimum 1 zdjęcie). Figurki powinny być w skali nadającej się do wykorzystania w wargamingu – w razie wątpliwości należy się skonsultować z organizatorem, którego rozstrzygnięcia są w tym zakresie ostateczne. Zdjęcia swoich figurek uczestnicy zamieszczają na Forum Strategie, w dziale konkursu, tak by były widoczne dla wszystkich.

5. Dokładne określenie liczby, rodzaju, skali i innych cech malowanych figurek mogących stanowić prace konkursowe następuje na początku konkursu w oddzielnym ogłoszeniu organizatora. Ogłoszenie to może przewidywać wyodrębnienie kategorii (grup), w ramach których oceniane będą figurki, z podziałem w oparciu o ich rodzaj, skalę, okres historyczny bądź inne kryteria. Wspomniane ogłoszenie zawiera też wszelkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu danej edycji konkursu, w tym: termin rozpoczęcia i termin do wykonania prac oraz informację o nagrodach.

6. W przypadku wyodrębnienia kategorii (grup), uczestnik może wystawić po jednej pracy w każdej z kategorii (grup), chyba że ogłoszenie organizatora, o którym mowa w pkt. 5, stanowi inaczej. Nie można wystawiać tych samych figurek w różnych kategoriach (grupach).

7. W przypadku wyodrębnienia kategorii (grup), dla zwycięzcy każdej z nich przewidziana będzie oddzielna nagroda.

8. Ocena prac dokonywana jest na podstawie ich zdjęć zamieszczonych na Forum Strategie.

9. Ocena prac i wyłonienie zwycięzcy (zwycięzców) dokonywane jest w głosowaniu jury powołanego przez organizatora przed rozpoczęciem konkursu. W przypadku wyodrębnienia kategorii (grup), o których mowa w pkt. 5, głosowanie przeprowadza się odrębnie dla każdej kategorii (grupy).

10. Określenie zwycięzcy (zwycięzców) następuje po upływie terminu do wykonania prac określonego w ogłoszeniu organizatora, o którym mowa w pkt. 5, w ten sposób, że każdy z członków jury przyznaje czterem najlepszym w jego ocenie pracom kolejno 4, 3, 2 i 1 punkt. Praca, która zdobędzie w sumie najwięcej punktów, zwycięża. W przypadku gdy głosy rozłożą się równo, organizator może dokooptować do składu jury dodatkową osobę bądź osoby i poprosić je o ocenę prac, tak by uzyskać rozstrzygnięcie między pracami, które uzyskały taką samą liczbę punktów.

11. Głosowanie jury jest tajne i odbywa się przez zebranie przez organizatora głosów nadesłanych e-mailem bądź przez prywatne wiadomości na forum. Po zakończeniu głosowania jego wyniki publikowane są na forum w osobnym, nowo założonym temacie (wątku).

12. Wyłonienie zwycięzcy następuje nie później niż w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu do wykonania prac. Wyniki ogłaszane są przez organizatora bądź wskazanego przez niego członka jury niezwłocznie po zakończeniu procedury przedstawionej w pkt. 9-11.

13. Prace konkursowe powinny być wykonane od początku do końca wyłącznie przez uczestnika konkursu. Do konkursu nie można zgłaszać figurek, których malowanie uczestnik rozpoczął przed dniem rozpoczęcia konkursu bądź wystawianych jako prace w innych podobnych konkursach – od zasady tej szczegółowe ogłoszenie organizatora, o którym mowa w pkt. 5, może przewidywać wyjątki. Jednakże można zgłaszać figurki zgłoszone jako prace w ciągu ostatniej (wyłącznie) edycji niniejszego konkursu, a nieukończone; w takim przypadku uczestnik może kontynuować pracę i zgłosić taką figurkę do nowej edycji konkursu. Można też zgłaszać każdą niepomalowaną pracę zgłoszoną w przeszłości do dowolnej edycji konkursu - warunkiem jest przedstawienie aktualnych zdjęć czystych figurek (bez śladu farby ani podkładu).

14. Obróbka graficzna zdjęć przedstawiających prace konkursowe może obejmować:
- przycinanie zdjęć i ich obracanie
- opcję automatycznego zwiększenia bądź zmniejszenia kontrastu całego zdjęcia (Auto Contrast)
- opcję automatycznej korekty kolorów całego zdjęcia (Autor Color Correction)
- wstawienie tła
- zmniejszenie wielkości pliku.
Zabronione jest ręczne przerabianie zdjęć, zwłaszcza polegające na tym, że dorabia się bądź przerabia wybrane elementy zdjęcia obejmujące pracę konkursową. W razie wątpliwości co do tego czy można zastosować określoną opcję programu graficznego, należy skonsultować się z organizatorem, którego rozstrzygnięcia są ostateczne. Uczestnicy konkursu powinni zachować pierwotne wersje zdjęć (bez jakichkolwiek przeróbek), by w razie gdy organizator poprosi o ich przedstawienie móc je przedstawić.

15. Zdjęcia prac konkursowych nie powinny przedstawiać dodatkowych elementów wargamingowych niestanowiących pracy, zwłaszcza zabronione jest ukazywanie pracy jako elementu większej dioramy jeżeli pracą są wyłącznie figurki bądź modele sprzętu wojskowego. W razie wątpliwości co do tych kwestii należy skonsultować się z organizatorem, którego rozstrzygnięcia są ostateczne.

16. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do niezamieszczania zdjęć swoich prac biorących udział w konkursie na innych witrynach internetowych (w tym forach) niż Forum Strategie do czasu zakończenia konkursu, co następuje wraz z ogłoszeniem zwycięzcy (zwycięzców). Zastrzeżenie to nie dotyczy portali przeznaczonych do zamieszczania zdjęć, takich jak Imageshack.us bądź Photobucket.com, oraz indywidualnych blogów uczestników, ich profili na Facebooku i współpracującego z Forum Strategie bloga (dawniej portalu) Bitewny Zgiełk.

17. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do nieusuwania z Forum Strategie zdjęć swoich prac biorących udział w konkursie, także po jego zakończeniu.

18. Uczestnicy konkursu, przystępując do niego wyrażają zgodę na to, że zdjęcie (zdjęcia) ich prac biorących udział w konkursie będą mogły zostać opublikowane przez organizatora na Portalu Strategie (portal.strategie.net.pl) oraz być wykorzystywane za zgodą organizatora w inny sposób do promocji konkursu.

19. Zamieszczenie pierwszego zdjęcia swojej pracy w dziale forumowym konkursu bądź postu, z którego treści wynika, że osoba przystępuje do konkursu, oznacza przystąpienie do konkursu. Od tej chwili niniejszy regulamin staje się dla niej wiążący.

20. Członkowie jury nie mogą być uczestnikami konkursu. Organizator nie może być członkiem jury ani uczestnikiem konkursu.

21. W razie rezygnacji bądź niemożności sprawowania funkcji przez któregokolwiek z członków jury, organizator uzupełnia skład jury. W wyjątkowych sytuacjach Główny Administrator Forum Strategie zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w składzie jury, z publicznym podaniem tej informacji do wiadomości wraz z uzasadnieniem, na forum w dziale konkursu.

22. Jeżeli przewidziano nagrody również za drugie oraz dalsze miejsca, zasady oceny prac (w tym punktacji) i przyznawania nagród odnoszące się do zwycięzców stosuje się odpowiednio do wyłaniania uczestników konkursu, którzy zajęli drugie oraz dalsze miejsca.

23. Uczestnicy konkursu, którzy wygrali nagrody, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania bądź adresu do odbioru korespondencji oraz adresu e-mail), w zakresie niezbędnym do przekazania im nagród, zarówno przez organizatora konkursu, jak i przez sponsorów nagród.

24. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na podpisanie ich prac imieniem i nazwiskiem w prezentacjach prac przygotowywanych na potrzeby promocji konkursu, w szczególności w multimedialnej prezentacji prac konkursowych na konwencie „Pola Chwały”.

25. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

26. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie ostateczne decyzje podejmuje organizator.

27. Organizator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu konkursu bądź zwiększenia puli nagród w trakcie trwania konkursu.
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
Nalepsky
Chasseur
Posty: 12
Rejestracja: wtorek, 17 lipca 2018, 11:04
Been thanked: 4 times

Re: Regulamin Konkursu

Post autor: Nalepsky »

Jednakże można zgłaszać figurki zgłoszone jako prace w ciągu ostatniej (wyłącznie) edycji niniejszego konkursu, a nieukończone. W takim przypadku uczestnik może kontynuować pracę i zgłosić takie figurki do nowej edycji konkursu.
Tu mam pytanie bo nie zostało to dokładnie sprecyzowane. Jeżeli wystawiłem prace w tej edycji, ale jej nie dokonczyłem to:
a) mogę ja dokoncyzc w miedzyczasie i wrzucić gotowe zdjecia na kolejną edycje konkursu.,
b) costam porobić w miedzyczasie, ale wciąż z osttnimi etapami malowania poczekać do kolejnej edycji,
c) odłozyć pedzelki z ostatnimi minutami tej edycji, i startować na początku kolejnej od tego miejsca.

Pytam ponieważ jest to niedoprecyzowane, a mój Maus dostał pare godzin miłości po zakonczeniu ostatniej edycji (paski kamuflażu i gąbkocziping), tak zeby byc tabletop redy. Wciąż brakuje mu jakiegokolwiek wetheringu, i jest tu spora ilość rzeczy do zrobienia.

Załaczam screen z telefonu razem z data wykonania zdjecia - pare dni po zakonczeniu obecnej edycji.

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5F022D5C

Oczywiscie mam nadzieje ze wariant a lub b jest tym co autor miał na myśli, a jeśli nie, to przynajmniej liczę na wyrozumiałość administracji i drobne przymkniecie oczka ;)
Awatar użytkownika
Raleen
Colonel Général
Posty: 43785
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 14:40
Lokalizacja: Warszawa
Has thanked: 4232 times
Been thanked: 2693 times
Kontakt:

Re: Regulamin Konkursu

Post autor: Raleen »

Właściwie to w moim zamyśle jako regulaminodawcy była to opcja c, ale rzeczywiście nie jest to w pełni precyzyjnie uregulowane, więc przymkniemy oko na tę drobną modyfikację modelu.

Dobrze, że to poruszyłeś. Trzeba będzie się zastanowić jak to bardziej szczegółowo uregulować. I tak regulamin nam się powoli rozrasta...
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
Nalepsky
Chasseur
Posty: 12
Rejestracja: wtorek, 17 lipca 2018, 11:04
Been thanked: 4 times

Re: Regulamin Konkursu

Post autor: Nalepsky »

Dzieki :D
Awatar użytkownika
Raleen
Colonel Général
Posty: 43785
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 14:40
Lokalizacja: Warszawa
Has thanked: 4232 times
Been thanked: 2693 times
Kontakt:

Re: Regulamin Konkursu

Post autor: Raleen »

Nowa wersja regulaminu, obowiązująca począwszy od XVIII edycji. Zmiany, głównie dodane elementy, zostały podkreślone. Niekiedy zmiany mają charakter wyłącznie redakcyjny. Usunięto też fragmenty niektórych punktów.

Zmiany merytoryczne obejmują punkty: 1, 4, 8 i 11. W punkcie 14 dokonano zmiany polegającej na usunięciu na końcu tiretu 2 słów: "(Auto Contrast)", oraz na końcu tiretu 3 słów: "(Autor Color Correction)".
Regulamin Konkursu Modelarskiego Forum Strategie

1. Konkurs Modelarski Forum Strategie (zwany dalej „konkursem”) organizowany jest przez Forum Strategie (strategie.net.pl), w imieniu którego jako jego organizator występuje Główny Administrator Forum Strategie. Główny Administrator Forum Strategie może powierzyć prowadzenie konkursu i tym samym sprawowanie funkcji organizatora wybranej przez siebie osobie, w szczególnych sytuacjach może również sprawować funkcję organizatora wspólnie z tą osobą.

2. Konkurs ma na celu:
- promocję wargamingu, w szczególności jego aspektu modelarskiego,
- przyczynianie się do podnoszenia umiejętności graczy w zakresie malowania figurek (jako „figurki” niniejszy regulamin rozumie modele postaci oraz modele pojazdów i różnego rodzaju sprzętu, w szczególności wojskowego, wykorzystywane w wargamingu; ponadto jako „figurki” rozumiane są także tereny do gier – w przypadku wyodrębnienia kategorii konkursowej je obejmującej) i stosowania związanych z tym technik modelarskich,
- rozwijanie wymiany doświadczeń między graczami na temat technik modelarskich stosowanych przy malowaniu figurek.

3. a) W konkursie mogą brać udział wszyscy użytkownicy Forum Strategie, posiadający na nim aktywne konta, w tym także osoby, które założą konta po rozpoczęciu konkursu.
b) W konkursie można wziąć udział dołączając najpóźniej 7 dni przed zakończeniem etapu malowania prac.

4. a) Konkurs obejmuje wyłącznie figurki historyczne bądź osadzone w realiach współczesnych konfliktów zbrojnych (wykluczone są figurki osadzone w klimatach fantasy i science fiction oraz inne niemające odniesienia do realnej rzeczywistości) i polega na pomalowaniu określonej figurki bądź figurek zgodnie z realiami historycznymi epoki czy też konfliktu zbrojnego, do którego się odnoszą.
b) Figurki powinny być w skali nadającej się do wykorzystania w wargamingu – w razie wątpliwości należy się skonsultować z organizatorem, którego rozstrzygnięcia w tym zakresie są ostateczne. Zdjęcia swoich figurek uczestnicy zamieszczają na Forum Strategie, w dziale konkursu, tak by były widoczne dla wszystkich.
c) Uczestnik konkursu wykonuje i zamieszcza na Forum Strategie w dziale konkursu:
- co najmniej 1 zdjęcie ukazujące figurki przed rozpoczęciem prac,
- co najmniej 2 zdjęcia ukazujące figurki w trakcie prac, oraz
- co najmniej 1 zdjęcie ukazujące figurki stanowiące ukończoną pracę.
d) W chwili rozpoczęcia konkursu, w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt. 5, organizator wskazuje dodatkowy przedmiot (kartkę z określonym hasłem i datą, gazetę z określoną datą bądź inny przedmiot), który powinien znaleźć się na:
- co najmniej 1 zdjęciu ukazującym figurki przed rozpoczęciem prac, oraz
- co najmniej 1 zdjęciu ukazującym figurki w trakcie prac, zrobionym w zaawansowanej fazie malowania.
W przypadku prac, które są kontynuowane z poprzedniej edycji konkursu (pkt 13 lit. c), uczestnik umieszcza wskazany przez organizatora dodatkowy przedmiot przewidziany dla nowej edycji konkursu na pierwszym zdjęciu, jakie zamieszcza w wątku po rozpoczęciu nowej edycji konkursu, i na co najmniej jednym z kolejnych zdjęć ukazujących figurki w trakcie prac, zrobionym w zaawansowanej fazie malowania.
e) Zdjęcie ukazujące figurki stanowiące ukończoną pracę powinno posiadać jednolite tło i przedstawiać całą pracę. Zdjęcie to powinno mieć charakter reprezentacyjny. Na zdjęciu tym nie powinno być dodatkowego przedmiotu, o którym mowa w pkt. 4 lit. d. W razie wątpliwości co do tego co może stanowić jednolite tło albo jak powinno wyglądać takie zdjęcie, należy skonsultować się z organizatorem, którego rozstrzygnięcia w tym zakresie są ostateczne.
f) Czarne tło na zdjęciach jest dopuszczalne, jednak z uwagi na to, że w ocenie niektórych wypacza ono odbiór prac i utrudnia ich ocenę, uczestnik powinien być świadom, że jego praca może być wskutek tego gorzej oceniona. Juror może poprosić uczestnika o przedstawienie zdjęcia pracy z innym tłem, uczestnik nie jest jednak zobowiązany do przedstawiania jurorowi takiego zdjęcia. W przypadku koloru ciemnoszarego i ciemnych odcieni innych kolorów, o barwie zbliżonej do czarnego, wątpliwości w konkretnych sytuacjach, czy kolor taki należy traktować jako czarny, rozstrzyga organizator, którego rozstrzygnięcia w tym zakresie są ostateczne.

5. Dokładne określenie liczby, rodzaju, skali i innych cech malowanych figurek mogących stanowić prace konkursowe następuje na początku konkursu w oddzielnym ogłoszeniu organizatora. Ogłoszenie to może przewidywać wyodrębnienie kategorii (grup), w ramach których oceniane będą figurki, z podziałem w oparciu o ich rodzaj, skalę, okres historyczny bądź inne kryteria. Wspomniane ogłoszenie zawiera też wszelkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu danej edycji konkursu, w tym: termin rozpoczęcia i termin do wykonania prac oraz informację o nagrodach.

6. W przypadku wyodrębnienia kategorii (grup), uczestnik może wystawić po jednej pracy w każdej z kategorii (grup), chyba że ogłoszenie organizatora, o którym mowa w pkt. 5, stanowi inaczej. Nie można wystawiać tych samych figurek w różnych kategoriach (grupach).

7. W przypadku wyodrębnienia kategorii (grup), dla zwycięzcy każdej z nich przewidziana będzie oddzielna nagroda.

8. a) Ocena prac dokonywana jest na podstawie ich zdjęć zamieszczonych na Forum Strategie.
b) Uczestnicy mogą zamieszczać w wątkach poświęconych swoim pracom komentarze dotyczące użytych farb i technik modelarskich zastosowanych przy tworzeniu pracy, a także komentarze historyczne dotyczące pracy. Jurorzy mogą wziąć je pod uwagę przy ocenie pracy, jeżeli mają one wartość edukacyjną.

9. W przypadku wyodrębnienia kategorii (grup), o których mowa w pkt. 5, głosowanie jury przeprowadza się odrębnie dla każdej kategorii (grupy).

10. Określenie zwycięzcy (zwycięzców) następuje po upływie terminu do wykonania prac określonego w ogłoszeniu organizatora, o którym mowa w pkt. 5, w ten sposób, że każdy z członków jury przyznaje czterem najlepszym w jego ocenie pracom kolejno 4, 3, 2 i 1 punkt. Praca, która zdobędzie w sumie najwięcej punktów, zwycięża. W przypadku gdy głosy rozłożą się równo, organizator może dokooptować do składu jury dodatkową osobę bądź osoby i poprosić je o ocenę prac, tak by uzyskać rozstrzygnięcie między pracami, które uzyskały taką samą liczbę punktów.

11. Głosowanie jury jest tajne i odbywa się przez zebranie przez organizatora głosów nadesłanych e-mailem bądź przez prywatne wiadomości na Forum Strategie. Po zakończeniu głosowania jego wyniki publikowane są na Forum Strategie w osobnym, nowo założonym temacie (wątku). Wyniki obejmują informację o tym jak głosowali poszczególni jurorzy.

12. Wyłonienie zwycięzcy następuje nie później niż w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu do wykonania prac. Wyniki ogłaszane są przez organizatora bądź wskazanego przez niego członka jury niezwłocznie po zakończeniu procedury przedstawionej w pkt. 9-11.

13. a) Prace konkursowe powinny być wykonane od początku do końca wyłącznie przez uczestnika konkursu.
b) Do konkursu nie można zgłaszać figurek, których malowanie uczestnik rozpoczął przed dniem rozpoczęcia konkursu (figurki pomalowane) bądź wystawianych jako prace w innych podobnych konkursach. Od zasady tej ogłoszenie organizatora, o którym mowa w pkt. 5, może przewidywać wyjątki.
c) Jednakże można zgłaszać figurki zgłoszone jako prace w ciągu ostatniej (wyłącznie) edycji niniejszego konkursu, a nieukończone. W takim przypadku uczestnik może kontynuować pracę i zgłosić takie figurki do nowej edycji konkursu.
d) Figurki zapodkładkowane tylko jednym kolorem (dowolnym) nie są uznawane za figurki pomalowane.

14. Obróbka graficzna zdjęć przedstawiających prace konkursowe może obejmować:
- przycinanie zdjęć i ich obracanie,
- opcję automatycznego zwiększenia bądź zmniejszenia kontrastu całego zdjęcia,
- opcję automatycznej korekty kolorów całego zdjęcia,
- wstawienie tła,
- zmniejszenie wielkości pliku.
Zabronione jest ręczne przerabianie zdjęć, zwłaszcza polegające na tym, że dorabia się bądź przerabia wybrane elementy zdjęcia obejmujące pracę konkursową. W razie wątpliwości co do tego czy można zastosować określoną opcję programu graficznego, należy skonsultować się z organizatorem, którego rozstrzygnięcia w tym zakresie są ostateczne. Uczestnicy konkursu powinni zachować pierwotne wersje zdjęć (bez jakichkolwiek przeróbek), by w razie gdy organizator poprosi o ich przedstawienie móc je przedstawić.

15. Zdjęcia prac konkursowych nie powinny przedstawiać dodatkowych elementów wargamingowych niestanowiących pracy, zwłaszcza zabronione jest ukazywanie pracy jako elementu większej dioramy, jeżeli pracą są wyłącznie figurki bądź modele sprzętu wojskowego. W razie wątpliwości co do tych kwestii należy skonsultować się z organizatorem, którego rozstrzygnięcia w tym zakresie są ostateczne.

16. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do niezamieszczania zdjęć swoich prac biorących udział w konkursie na innych witrynach internetowych (w tym forach) niż Forum Strategie do czasu zakończenia konkursu, co następuje wraz z ogłoszeniem zwycięzcy (zwycięzców). Zastrzeżenie to nie dotyczy portali przeznaczonych do zamieszczania zdjęć, takich jak Imageshack.us bądź Photobucket.com, oraz indywidualnych blogów uczestników, ich profili na Facebooku i współpracującego z Forum Strategie bloga (dawniej portalu) Bitewny Zgiełk.

17. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do nieusuwania z Forum Strategie zdjęć swoich prac biorących udział w konkursie, także po jego zakończeniu.

18. Uczestnicy konkursu, przystępując do niego wyrażają zgodę na to, że zdjęcie (zdjęcia) ich prac biorących udział w konkursie będą mogły zostać opublikowane przez organizatora na Portalu Strategie (portal.strategie.net.pl) oraz być wykorzystywane za zgodą organizatora w inny sposób do promocji konkursu.

19. Zamieszczenie pierwszego zdjęcia swojej pracy w dziale forumowym konkursu bądź postu, z którego treści wynika, że osoba przystępuje do konkursu, oznacza przystąpienie do konkursu. Od tej chwili niniejszy regulamin staje się dla niej wiążący.

20. Członkowie jury nie mogą być uczestnikami konkursu. Organizator nie może być członkiem jury ani uczestnikiem konkursu.

21. W razie rezygnacji bądź niemożności sprawowania funkcji przez któregokolwiek z członków jury, organizator uzupełnia skład jury. W wyjątkowych sytuacjach Główny Administrator Forum Strategie zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w składzie jury, z publicznym podaniem tej informacji do wiadomości wraz z uzasadnieniem, na Forum Strategie w dziale konkursu.

22. Jeżeli przewidziano nagrody również za drugie oraz dalsze miejsca, zasady oceny prac (w tym punktacji) i przyznawania nagród odnoszące się do zwycięzców stosuje się odpowiednio do wyłaniania uczestników konkursu, którzy zajęli drugie oraz dalsze miejsca.

23. Uczestnicy konkursu, którzy wygrali nagrody, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania bądź adresu do odbioru korespondencji oraz adresu e-mail), w zakresie niezbędnym do przekazania im nagród, zarówno przez organizatora konkursu, jak i przez sponsorów nagród.

24. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na podpisanie ich prac imieniem i nazwiskiem w prezentacjach prac przygotowywanych na potrzeby promocji konkursu, w szczególności w multimedialnej prezentacji prac konkursowych na konwencie „Pola Chwały”.

25. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

26. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie ostateczne decyzje podejmuje organizator.

27. Organizator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu konkursu bądź zwiększenia puli nagród w trakcie trwania konkursu.
Zmiany:
1) W wyjątkowych sytuacjach dwie osoby mogą pełnić funkcję organizatora (obecna sytuacja pandemii z wielu względów stwarza taką sytuację).
2) Uzupełniono kwestię zamieszczania dodatkowego przedmiotu (kartki ze wskazanym napisem) na zdjęciach przez osoby kontynuujące prace zaczęte w poprzedniej edycji konkursu.
3) Uzupełniono kwestię dotyczącą niezamieszczania dodatkowego przedmiotu (kartki ze wskazanym napisem) na ostatnim reprezentacyjnym zdjęciu ukazującym pracę.
4) Pojawił się przepis dotyczący czarnego tła, które ostatnio było źródłem kontrowersji.
5) Pojawił się przepis pozwalający uwzględnić przy ocenie prac komentarze autorów prac mające walory edukacyjne, zamieszczone w wątkach prac.
6) Pojawił się przepis przewidujący, że będzie podawane jak konkretnie głosowali poszczególni jurorzy.
7) Przy opisie opcji graficznych, z jakich można skorzystać podczas obróbki prac, zniknęły anglojęzyczne określenia charakterystyczne dla programu Photoshop i do niego odsyłające, co mogło wywoływać kontrowersje w przypadku korzystania z uczestnika podczas obróbki zdjęć z innego programu.

Dotychczasowy regulamin, obowiązujący w XVII edycji:
Regulamin Konkursu Modelarskiego Forum Strategie

1. Konkurs Modelarski Forum Strategie (zwany dalej „konkursem”) organizowany jest przez Forum Strategie (strategie.net.pl), w imieniu którego jako jego organizator występuje Główny Administrator Forum Strategie. Główny Administrator Forum Strategie może powierzyć prowadzenie konkursu i tym samym sprawowanie funkcji organizatora wybranej przez siebie osobie.

2. Konkurs ma na celu:
- promocję wargamingu, w szczególności jego aspektu modelarskiego,
- przyczynianie się do podnoszenia umiejętności graczy w zakresie malowania figurek (jako „figurki” niniejszy regulamin rozumie modele postaci oraz modele pojazdów i różnego rodzaju sprzętu, w szczególności wojskowego, wykorzystywane w wargamingu; ponadto jako „figurki” rozumiane są także tereny do gier – w przypadku wyodrębnienia kategorii konkursowej je obejmującej) i stosowania związanych z tym technik modelarskich,
- rozwijanie wymiany doświadczeń między graczami na temat technik modelarskich stosowanych przy malowaniu figurek.

3. a) W konkursie mogą brać udział wszyscy użytkownicy Forum Strategie, posiadający na nim aktywne konta, w tym także osoby, które założą konta po rozpoczęciu konkursu.
b) W konkursie można wziąć udział dołączając najpóźniej 7 dni przed zakończeniem etapu malowania prac.

4. a) Konkurs obejmuje wyłącznie figurki historyczne bądź osadzone w realiach współczesnych konfliktów zbrojnych (wykluczone są figurki osadzone w klimatach fantasy i science fiction oraz inne niemające odniesienia do realnej rzeczywistości) i polega na pomalowaniu określonej figurki bądź figurek zgodnie z realiami historycznymi epoki czy też konfliktu zbrojnego, do którego się odnoszą.
b) Figurki powinny być w skali nadającej się do wykorzystania w wargamingu – w razie wątpliwości należy się skonsultować z organizatorem, którego rozstrzygnięcia w tym zakresie są ostateczne. Zdjęcia swoich figurek uczestnicy zamieszczają na Forum Strategie, w dziale konkursu, tak by były widoczne dla wszystkich.
c) Uczestnik konkursu wykonuje i zamieszcza na Forum Strategie w dziale konkursu:
- co najmniej 1 zdjęcie ukazujące figurki przed rozpoczęciem prac,
- co najmniej 2 zdjęcia ukazujące figurki w trakcie prac, oraz
- co najmniej 1 zdjęcie ukazujące figurki stanowiące ukończoną pracę.
d) W chwili rozpoczęcia konkursu, w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt. 5, organizator wskazuje dodatkowy przedmiot (kartkę z określonym hasłem i datą, gazetę z określoną datą bądź inny przedmiot), który powinien znaleźć się na:
- co najmniej 1 zdjęciu ukazującym figurki przed rozpoczęciem prac, oraz
- co najmniej 1 zdjęciu ukazującym figurki w trakcie prac, zrobionym w zaawansowanej fazie malowania.
e) Zdjęcie ukazujące figurki stanowiące ukończoną pracę powinno posiadać jednolite tło i przedstawiać całą pracę. Zdjęcie to powinno mieć charakter reprezentacyjny. W razie wątpliwości co do tego co może stanowić jednolite tło albo jak powinno wyglądać takie zdjęcie, należy skonsultować się z organizatorem, którego rozstrzygnięcia w tym zakresie są ostateczne.

5. Dokładne określenie liczby, rodzaju, skali i innych cech malowanych figurek mogących stanowić prace konkursowe następuje na początku konkursu w oddzielnym ogłoszeniu organizatora. Ogłoszenie to może przewidywać wyodrębnienie kategorii (grup), w ramach których oceniane będą figurki, z podziałem w oparciu o ich rodzaj, skalę, okres historyczny bądź inne kryteria. Wspomniane ogłoszenie zawiera też wszelkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu danej edycji konkursu, w tym: termin rozpoczęcia i termin do wykonania prac oraz informację o nagrodach.

6. W przypadku wyodrębnienia kategorii (grup), uczestnik może wystawić po jednej pracy w każdej z kategorii (grup), chyba że ogłoszenie organizatora, o którym mowa w pkt. 5, stanowi inaczej. Nie można wystawiać tych samych figurek w różnych kategoriach (grupach).

7. W przypadku wyodrębnienia kategorii (grup), dla zwycięzcy każdej z nich przewidziana będzie oddzielna nagroda.

8. Ocena prac dokonywana jest na podstawie ich zdjęć zamieszczonych na Forum Strategie.

9. W przypadku wyodrębnienia kategorii (grup), o których mowa w pkt. 5, głosowanie jury przeprowadza się odrębnie dla każdej kategorii (grupy).

10. Określenie zwycięzcy (zwycięzców) następuje po upływie terminu do wykonania prac określonego w ogłoszeniu organizatora, o którym mowa w pkt. 5, w ten sposób, że każdy z członków jury przyznaje czterem najlepszym w jego ocenie pracom kolejno 4, 3, 2 i 1 punkt. Praca, która zdobędzie w sumie najwięcej punktów, zwycięża. W przypadku gdy głosy rozłożą się równo, organizator może dokooptować do składu jury dodatkową osobę bądź osoby i poprosić je o ocenę prac, tak by uzyskać rozstrzygnięcie między pracami, które uzyskały taką samą liczbę punktów.

11. Głosowanie jury jest tajne i odbywa się przez zebranie przez organizatora głosów nadesłanych e-mailem bądź przez prywatne wiadomości na Forum Strategie. Po zakończeniu głosowania jego wyniki publikowane są na Forum Strategie w osobnym, nowo założonym temacie (wątku).

12. Wyłonienie zwycięzcy następuje nie później niż w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu do wykonania prac. Wyniki ogłaszane są przez organizatora bądź wskazanego przez niego członka jury niezwłocznie po zakończeniu procedury przedstawionej w pkt. 9-11.

13. a) Prace konkursowe powinny być wykonane od początku do końca wyłącznie przez uczestnika konkursu.
b) Do konkursu nie można zgłaszać figurek, których malowanie uczestnik rozpoczął przed dniem rozpoczęcia konkursu (figurki pomalowane) bądź wystawianych jako prace w innych podobnych konkursach. Od zasady tej ogłoszenie organizatora, o którym mowa w pkt. 5, może przewidywać wyjątki.
c) Jednakże można zgłaszać figurki zgłoszone jako prace w ciągu ostatniej (wyłącznie) edycji niniejszego konkursu, a nieukończone. W takim przypadku uczestnik może kontynuować pracę i zgłosić takie figurki do nowej edycji konkursu.
d) Figurki zapodkładkowane tylko jednym kolorem (dowolnym) nie są uznawane za figurki pomalowane.

14. Obróbka graficzna zdjęć przedstawiających prace konkursowe może obejmować:
- przycinanie zdjęć i ich obracanie,
- opcję automatycznego zwiększenia bądź zmniejszenia kontrastu całego zdjęcia (Auto Contrast),
- opcję automatycznej korekty kolorów całego zdjęcia (Autor Color Correction),
- wstawienie tła,
- zmniejszenie wielkości pliku.
Zabronione jest ręczne przerabianie zdjęć, zwłaszcza polegające na tym, że dorabia się bądź przerabia wybrane elementy zdjęcia obejmujące pracę konkursową. W razie wątpliwości co do tego czy można zastosować określoną opcję programu graficznego, należy skonsultować się z organizatorem, którego rozstrzygnięcia w tym zakresie są ostateczne. Uczestnicy konkursu powinni zachować pierwotne wersje zdjęć (bez jakichkolwiek przeróbek), by w razie gdy organizator poprosi o ich przedstawienie móc je przedstawić.

15. Zdjęcia prac konkursowych nie powinny przedstawiać dodatkowych elementów wargamingowych niestanowiących pracy, zwłaszcza zabronione jest ukazywanie pracy jako elementu większej dioramy, jeżeli pracą są wyłącznie figurki bądź modele sprzętu wojskowego. W razie wątpliwości co do tych kwestii należy skonsultować się z organizatorem, którego rozstrzygnięcia w tym zakresie są ostateczne.

16. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do niezamieszczania zdjęć swoich prac biorących udział w konkursie na innych witrynach internetowych (w tym forach) niż Forum Strategie do czasu zakończenia konkursu, co następuje wraz z ogłoszeniem zwycięzcy (zwycięzców). Zastrzeżenie to nie dotyczy portali przeznaczonych do zamieszczania zdjęć, takich jak Imageshack.us bądź Photobucket.com, oraz indywidualnych blogów uczestników, ich profili na Facebooku i współpracującego z Forum Strategie bloga (dawniej portalu) Bitewny Zgiełk.

17. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do nieusuwania z Forum Strategie zdjęć swoich prac biorących udział w konkursie, także po jego zakończeniu.

18. Uczestnicy konkursu, przystępując do niego wyrażają zgodę na to, że zdjęcie (zdjęcia) ich prac biorących udział w konkursie będą mogły zostać opublikowane przez organizatora na Portalu Strategie (portal.strategie.net.pl) oraz być wykorzystywane za zgodą organizatora w inny sposób do promocji konkursu.

19. Zamieszczenie pierwszego zdjęcia swojej pracy w dziale forumowym konkursu bądź postu, z którego treści wynika, że osoba przystępuje do konkursu, oznacza przystąpienie do konkursu. Od tej chwili niniejszy regulamin staje się dla niej wiążący.

20. Członkowie jury nie mogą być uczestnikami konkursu. Organizator nie może być członkiem jury ani uczestnikiem konkursu.

21. W razie rezygnacji bądź niemożności sprawowania funkcji przez któregokolwiek z członków jury, organizator uzupełnia skład jury. W wyjątkowych sytuacjach Główny Administrator Forum Strategie zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w składzie jury, z publicznym podaniem tej informacji do wiadomości wraz z uzasadnieniem, na Forum Strategie w dziale konkursu.

22. Jeżeli przewidziano nagrody również za drugie oraz dalsze miejsca, zasady oceny prac (w tym punktacji) i przyznawania nagród odnoszące się do zwycięzców stosuje się odpowiednio do wyłaniania uczestników konkursu, którzy zajęli drugie oraz dalsze miejsca.

23. Uczestnicy konkursu, którzy wygrali nagrody, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania bądź adresu do odbioru korespondencji oraz adresu e-mail), w zakresie niezbędnym do przekazania im nagród, zarówno przez organizatora konkursu, jak i przez sponsorów nagród.

24. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na podpisanie ich prac imieniem i nazwiskiem w prezentacjach prac przygotowywanych na potrzeby promocji konkursu, w szczególności w multimedialnej prezentacji prac konkursowych na konwencie „Pola Chwały”.

25. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

26. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie ostateczne decyzje podejmuje organizator.

27. Organizator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu konkursu bądź zwiększenia puli nagród w trakcie trwania konkursu.
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
Zablokowany

Wróć do „Konkurs Modelarski Forum Strategie”